Login
EN    SL
print


UP Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) je bila ustanovljena 25.10.2011 (Uradni list RS, št. 85/2011z dne 25. 10. 2011). Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 19. oktobra 2011 sprejel ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E) in se med članice Univerze na Primorskem vključila članica UP FGO.

UP FGO deluje skladno s statutom in drugimi pravnimi akti UP.