Login
EN    SL
print

Poslanstvo UP Fakultete za grajeno okolje  

S pričetkom delovanja Fakultete za grajeno okolje (UP FGO) bo leta 2015 Univerza na Primorskem storila pomemben korak k razvoju svojega tudi tehniškega in biotehniškega značaja.

S študijskimi programi, ki jih bo izvajala fakulteta, bomo ustvarili prostor, v katerem bomo lahko z izrazito interdisciplinarnim delom soustvarjali integrirano znanost (gredbeništvo, urbanizem, znanost o materialih, ekonomija, vrednotenje in varovanje okolja, ...) ter študente in diplomante primerno izobrazili za suvereno uporabljanje miselnih aparatov različnih znanstvenih disciplin.

Ustvarjanje, vzdrževanje, upravljanje in oblikovanje prostora kot tudi varovanje in ohranjanje njegovih kulturnih in naravnih kvalitet so namreč preveč kompleksna področja človekovega delovanja, da bi jih bilo moč opisati, proučiti, znanstveno opisati, predstviti študentom in nadgraditi le s parcialnimi pristopi.

Nova fakulteta bo študijske programe razvijala na podlagi vzajemnega in enakovrednega prepletanja, povezovanja, dopolnjevanja in pogojevanja različnih vidikov urejanja prostora, od tehničnih, funkcionalnih in tehnoloških do oblikovnih, socialnih, ekonomskih in ekoloških. Študij in raziskave bomo podprli z informacijsko tehnologijo ter utemeljili na sodobnih metodah poučevanja, s poudarkom na kritičnemu vrednotenju pridobljenega znanja in veščin.

Na Fakulteti bomo aktivno povezovali izobraževanje in raziskovanje ter študente vključevali v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim bo fakulteta tesno sodelovala na področju raziskovalnega dela. Tako bomo sledili cilju prebiti se v svetovni vrh tehniških in biotehniških znanosti, z vrhunskim znanjem in diplomanti pa podpreti trajnostni razvoj okolja (gospodarstvo in družba), v katerem živimo in ustvarjamo.

Prav zaradi neobhodnosti interdisciplinarnosti bomo sodelovanje programsko in projektno širili tudi na druge članice Univerze na Primorskem. Odnos do planeta, na katerem trenutno še izključno živi, je namreč temeljno vprašanje, ki bi si ga človeštvo moralo postavljati vsakodnevno in si ga bo moralo tudi v bodoče, je preveč kompleksno, da bi odgovor nanj lahko iskali samo z orodjem ene stroke.

Zato bo UP FGO od samega začetka delovanja tesno vpeta v mednarodni univerzitetni prostor, tako z naborom predavateljev in študentov kot s formalnimi in neformalnimi oblikami raziskovalnega sodelovanja. Vzpostavljene ima raziskovalne povezave z ZDA, Argentino, Rusijo, Nemčijo, Norveško, Finsko, Švedsko in z drugimi državami, v prihodnosti pa načrtuje še povečati nabor mednarodnih raziskovalnih institucij.