Login
EN    SL
print

 

RAZPIS ZA VPIS

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE

 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM

FAKULTETE ZA GRAJENO OKOLJE

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza na Primorskem razpisuje naslednji študijski program UP Fakultete za grajeno okolje (UP FGO):

Članica UP

Ime študijskega programa

Magistrski študijski programi 2. stopnje

UP FGO

trajnostno grajeno okolje

 
* * * * * * * * * *

 

UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO)

Titov trg 5, 6000 Koper

SPLETNA STRAN: www.fgo.upr.si

Tel. številka: +386 (5) 611 76 30, +386 (5) 611 76 31

Elektronski naslov: fgo@upr.si

 

UP Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) v študijskem letu 2016/2017 razpisuje magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje.

* * * * *

Študijski program: TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje

trajanje študija: 2 leti, 120 kreditnih točk (ects)

Način izvedbe študija: redni in izredni študij

kraj izvajanja študija : Kampus Livade, Izola

Vpisni pogoji:

Pogoj za vpis v 1. letnik je:

 1. diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva ali lesarstva; ali
 2. diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področij gradbeništva ali lesarstva; ali
 3. diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a) ali b) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske obveznosti kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski program; ali
 4. pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija; pri tem se pri povprečju kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju.

 

Število razpisanih vpisnih mest:

Vpisna mesta (1. letnik)

Trajnostno grajeno okolje

1. letnik

redni

izredni

- za slovenske državljane in tujce (iz EU)

20

20

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)

2

10

- za kandidate za vzporedni študij

2

-

 

Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 10 kandidatov.

* * * * *

 

Postopki  za prijavo na razpis in rok za oddajo prijave

Kandidat za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje UP FGO odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 9. maja 2016 do vključno 15. septembra 2016.

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 15. septembra 2016. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do vključno 15. septembra 2016.

Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 17. septembra 2016.

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 15. septembra 2016, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov fakultete do vključno 17. septembra 2016. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 15. septembra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 17. septembra 2016

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2016/2017.

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. diplomsko listino (originalna diplomska listina ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
 2. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 2. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

 

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrski študijski program 2. stopnje UP FGO se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

 

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi V PRIJAVI ZA VPIS na študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja

Kandidati prijavi priložijo:

 1. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine ali overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
 2. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga,
 3. potrdilo o opravljenih izpitih (originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) –  obvezna priloga, 
 4. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga,
 5. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga,
 6. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – neobvezna priloga.

 

Izvirnik diplomske listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23.

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov UP Fakulteta za grajeno okolje, Titov trg 5, 6000 Koper.

                                             

Dodatne informacije

Podrobnejše informacije o študijskem programu ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnih dnevih. Termini bodo objavljeni na spletni strani UP FGO.

 

 

telefon

(informacije za kandidate)

e-pošta

spletna stran

UP FGO

(05) 611 76 30

(05) 611 76 31

fgo@upr.si

www.fgo.upr.si

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *