Login
EN    SL

Študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje

print

Temeljni podatki o programu

Ime programa: Trajnostno grajeno okolje
Vrsta programa: magistrski, 2. stopnja
Strokovni naslov diplomanta:  magister inženir trajnostnega grajenega okolja / magistrica inženirka trajnostnega grajenega okolja, okrajšava: mag. inž. traj. graj. okolja
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120 ECTS
Način študija: redni / izredni
Kraj izvajanja študija: Izola

Splošni podatki o študijskem program

Študijski program TGO predstavlja zaokroženo ponudbo znanj, ki temeljijo na gradbeni, lesarski in arhitekturni znanosti in ki imajo poleg izrazite aplikativne vrednosti tudi to prednost, da ponujajo interdisciplinarno kombinacijo znanj, ki jih potrebuje vsakdo, ki želi aktivno slediti razvoju sodobne gradbene znanosti ali pa uspešno delovati bodisi v akademskem svetu, bodisi v javni upravi in gospodarstvu.

Temeljni cilj študijskega programa je vzgojiti strokovnjake, ki bodo sposobni reševati zahtevne probleme, ki se pojavljajo v sektorju trajnostnega grajenega okolja. Študijski program je namenjen diplomiranim gradbenikom in lesarjem, ki želijo poglobiti svoje znanje na področju stavbarstva s trajnostno gradnjo ter pridobiti nova znanja.

Magistrandi se lahko vključujejo v razvojno in proizvodno delo gradbenih inštitucijah ali pričnejo s samostojnim znanstveno-raziskovalnim delom na raziskovalnih ustanovah.

 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:

 • diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva in lesarstva; ali
 • diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področij gradbeništva in lesarstva; ali
 • diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a) ali b) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 ECTS), in katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO.

Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija; pri tem se pri povprečju kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju.

 

Napredovanje po programu in dokončanje študija

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere vsaj 48 ECTS 1. letnika.

Študent se lahko izjemoma vpiše v 2. letnik, tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze ipd., ob pogoju, da ima zbranih vsaj 42 ECTS 1. letnika. V navedenih primerih o vpisu odloča pristojna komisija UP FGO.

Ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik, pod pogojem, da zbere vsaj 24 ECTS v prvem vpisu v letnik.
Z napredovanjem in ponavljanjem študent ohranja status študenta in s tem pravice in ugodnosti, določene z zakonom in Statutom UP. V skladu z zakonom in Statutom UP lahko študent zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto. 

Za dokončanje študija je potrebno opraviti vse študijske obveznosti, predvidene z učnimi načrti predmetov in s študijskim programom. Študent izdela magistrsko delo pod vodstvom mentorja, ki ga izbere praviloma v 2. letniku študija. Priprava magistrskega dela in magistrsko delo mora biti pripravljeno v skladu z veljavnim pravilnikom za pripravo magistrskega dela.

Prehodi med programi – vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Trajnostno grajeno okolje se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje,

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje in

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Trajnostno grajeno okolje.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FGO, ki pri obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.

V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 32 ECTS programa na kateremkoli programu sorodne visokošolske ustanove in jih skladno s pravili uveljavlja v programu TGO.

Predmetnik

Študijski program obsega 15 predmetov in pripravo ter zagovor magistrskega dela. Predmeti se delijo na obvezne predmete (12 predmetov), notranje izbirne in zunanje izbirne predmete. Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru akreditiranih študijskih programov visokošolskih zavodov v Sloveniji ali tujini. V okviru zunanje izbirnosti lahko študent izbira predmete podiplomskih študijskih programov s področja gradbeništva in trajnostnega upravljanja. Glede na specifičen interes študenta, praviloma v povezavi z magistrsko nalogo (2. letnik), lahko študent zunanje izbirne predmete izbira tudi v okviru študijskih programov z drugih študijskih področij. Študent se lahko odloči, da namesto zunanjih izbirnih predmetov izbere predmete iz nabora notranjih izbirnih predmetov.

Struktura študijskega programa ter obvezni in izbirni predmeti je predstavljena tu.

Kompetence diplomantov

Splošne kompetence diplomantov

Študentje razvijali naslednje splošne kompetence:
• Zmožnost kritičnega in samokritičnega mišljenja
• Sposobnost generiranja novih (kreativnih) idej
• Uporaba pridobljenega znanja v praksi
• Usposobljenost raziskovanja na ustrezni ravni
• Sposobnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje ter spoštovanje različnosti
• Sposobnost prevzemanja pobud ter spodbujanja podjetniške in intelektualne radovednosti
• Sposobnost vrednotenja in ohranjanja kakovosti dela
• Usposobljenost za delo v mednarodnem okolju

Predmetno specifični kompetence diplomantov
 • Zmožnost opisati dano situacijo s pravilno uporabo simbolov in zapisov.
 • Zmožnost da razložijo njihovo razumevanje konceptov in principov trajnostnega grajenega okolja.
 • Reševati stavbarske (ter tudi ostale) probleme z uporabo moderne tehnologije.
 • Razviti sposobnost analiziranja danega problema.
 • Biti sposobni iz danih podatkov deducirati nove logične zaključke.
 • Samozavestno se soočiti z danim problemom na področju trajnostno grajenega okolja ter poiskati njegovo rešitev.
 • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic dejavnikov v gradbeni stroki ob upoštevanju trajnostnega razvoja.
 • Kritična presoja dogajanja na področju trajnostnega grajenega okolja.
 • Sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja in njegove integracije z že obstoječim znanjem,
 • Sposobnost iskanja novih informacij in njihove interpretacije ter umeščanja v kontekst gradbene stroke.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Razumevanje aplikativne vrednosti matematike in statistike.
 • Razumevanje gradbenih materialov na mikroskopskem in makroskopskem nivoju.
 • Usposobljenost za karakteriziranje lastnosti materialov.
 • Usposobljenost za projektiranje lesenih objektov.
 • Poznavanje in razumevanje problematike varovanja zdravja v grajenem okolju ter razumevanje dejavnikov tveganja v tem kontekstu.
 • Usposobljenost za vrednotenje okoljskih vplivov gradbenih materialov in stavb.
 • Sposobnost analize obstoječe stavbe in zasnove projekta energijsko učinkovite prenove stavbe.
 • Razumevanje pomena alternativnih virov surovin v trajnostnem gradbeništvu.

 

Dokončanje študija

Za dokončanje študija je potrebno opraviti vse študijske obveznosti, predvidene z učnimi načrti predmetov in s študijskim programom. Študent izdela magistrsko delo pod vodstvom mentorja, ki ga izbere praviloma v 2. letniku študija. Priprava magistrskega dela in magistrsko delo mora biti pripravljeno v skladu z veljavnim pravilnikom za pripravo magistrskega dela.

 

Možnosti zaposlitve diplomantov in nadaljevanja študija

Diplomanti študijskega programa TGO se bodo lahko zaposlili v gradbenem sektorju, ki se ukvarja s trajnostnim gradbeništvom. Še posebej v podjetjih, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo. Diplomanti se bodo lahko zaposlili tudi na drugih področjih, kjer so hkrati potrebna temeljna poznavanja trajnostnega razvoja in lesarstva, kot na primer strateški in logistični oddelki večjih podjetij.
Prav tako ima študent po končanem študiju odprte možnosti za zaposlitev v drugih industrijskih sektorjih (npr. v biotehnoloških sektorjih, če z izbirnimi predmeti pridobi ustrezna dodatna znanja in veščine)

Magistrandi se lahko vključujejo v razvojno delo v različnih inštitucijah ali pričnejo s samostojnim znanstveno-raziskovalnim delom na ekonomskih raziskovalnih ustanovah.